Privacyverklaring

artlogic – Staffpool B.V., gevestigd te Keurenplein 40 – Unit A6995 – 1069 CD Amsterdam – Nederland,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Keurenplein 40 | Unit A6995, 1069 CD Amsterdam
+31 20 20 871 06

Persoonsgegevens die we verwerken

artlogic – Staffpool B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken. Dit geldt o.a. voor te bemiddelen of te detacheren medewerkers en kandidaten via online aanmelding of aanmelding op een van onze fysieke vestigingen. Deze gegevens kunnen, indien u een arbeidsovereenkomst aangaat, aan een van onze payrolldienstverleners worden verstrekt zodat ze u een arbeidsovereenkomst aan kunnen bieden of de met u gesloten arbeidsovereenkomst uit kunnen voeren. Overzicht gegevens:
naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, mailadres,
geslacht, pasfoto, IBAN, curriculum vitae, motivatie, beoordelingen, diploma- en trainingsgegevens, getekende CrewCheck® en gedragsregels/overeenkomst, gegevens over beschikbaarheid en inzetbaarheid.
Overige gegevens die we verwerken en opslaan van klanten, opdrachtgevers, toeleveranciers en relaties: alle vrijwillig aan ons verstrekte gegevens, die nodig zijn zoals en ook contactgegevens, adresgegevens, KvK-nummer, btw-nummers, telefoonnummers en e-mailadressen van contactpersonen, IBAN, overeenkomsten van opdracht en overige relevante gegevens door u verstrekt om een correcte dienstverlening uit te voeren en om aan wettelijke eisen te kunnen voldoen. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk uitvoering te geven aan een correcte dienstverlening en om de kwaliteit van deze te waarborgen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via backoffice@artlogic.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel we persoonsgegevens verwerken

artlogic – Staffpool B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
arbeidsbemiddeling, accreditatiedoeleinden, offerteverstrekking, opdrachtbevestigingen,
online dienstverlening, planningsdoeleinden, urenregistratie, beoordelingen, informatieverstrekking, betalingsverwerking en administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

artlogic – Staffpool B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van artlogic – Staffpool B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens van online aanmeldingen en sollicitaties bewaren we voor een maximum van 4 weken, of zoveel langer dan nodig is om tot een gewenste inschrijving in ons bestand te komen.
Persoonsgegevens van mensen die we naar aanleiding hiervan bemiddelen blijven zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde in ons bestand. Of indien er een directe arbeidsverhouding bestaat waar het langer bewaren van deze gegevens wettelijk vereist is, zolang als voor dit doeleinde noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

artlogic deelt niet zonder toestemming gegevens met derden voor commerciële doeleinden.
Mochten we van derden gegevens ontvangen om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen, wordt van deze verstrekker gevraagd te garanderen dat deze gegevens op een wettige manier verkregen zijn en of dat er door de betrokkenen de vereiste toestemming is gegeven, dan wel er een wettelijke grondslag aan verbonden is deze gegevens aan ons te verstrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

artlogic – Staffpool B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. artlogic – Staffpool B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we eventueel op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Daarnaast en/ook worden er cookies geplaatst door Google als onderdeel van Google analytics.
Gegevens die over u bijgehouden kunnen worden zijn o.a., IP-adres, internetbrowser,
apparaat en – type.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door artlogic – Staffpool B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar backoffice@artlogic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

artlogic – Staffpool B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via backoffice@artlogic.nl.

artlogic – Staffpool B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of zo lang het wettelijk vereist is.

artlogic – Staffpool B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. artlogic – Staffpool B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Wijzigingen in privacy statement

Dit privacy statement kan door artlogic – Staffpool B.V. gewijzigd en verbeterd worden om uw gegevens altijd zo goed mogelijk te beschermen en informatie hierover met u te delen. Raadpleeg geregeld deze verklaring om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.
artlogic – Staffpool B.V. houdt een register van verwerkingsactiviteiten bij en heeft een privacyreglement voor medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van de beschreven gegevens.
Dhr. Simon Stürtz is de Functionaris Gegevensbescherming van artlogic – Staffpool B.V.
en bereikbaar onder backoffice@artlogic.nl